JURIDISCHE KENNISGEVING

UITGEVER VAN DE SITE

Het doel van deze institutionele website “de Site”, toegankelijk op het domein www.hytt.eu, is het voorzien in informatie over het bedrijf HYTT Hygienic Transport systems & Technologies, ook wel “HYTT”.

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hoofdkantoor: Ambachtstraat 7c, 7622 AS BORNE, The Netherlands
Telefoon: (+31) 74 30 30 228
KvK-nummer: Enschede 64558142
BTW-nummer: NL855718638B01

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies, eigenaar van de Site, doet voortdurend haar best om de betrouwbaarheid van alle informatie die op de Site wordt verstrekt op het moment van plaatsing en hun beschikbaarheid te garanderen.

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies behoudt zich het recht de inhoud van de op de Site gepubliceerde informatie en documenten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen en/of te corrigeren.

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de verspreide informatie of technische problemen op de Site en alle andere sites waarop deze betrekking heeft, of enige interpretatie van de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd, evenals de gevolgen van het gebruik hiervan.

Algemener, HYTT Hygienic Transport systems & Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen hiervan vanwege de toegang tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de Site, het gebruik hiervan of het krediet dat wordt gegeven aan informatie die direct of indirect van de Site komt.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten in de documenten op de Site en op elk van de elementen die voor de Site zijn gecreëerd het exclusieve eigendom van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies en kunnen er geen rechten of licenties worden verleend anders dan het recht dan het raadplegen van de Site. De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten (inclusief foto’s, films en animaties) is alleen toegestaan voor de exclusieve doeleinden van informatie voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden zijn nadrukkelijk verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies. Bedrijfsnamen, logo’s, producten, merken en domeinnamen genoemd op de Site zijn exclusief eigendom van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies en mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf of de betrokkenen.

COOKIES

Gebruik van Cookies

Wanneer u de Site bezoekt kunnen er automatisch Cookies worden geïnstalleerd en opgeslagen op uw computer of de hard disk hiervan om het eenvoudiger te maken om de Site te gebruiken. Cookies stellen ons niet in de mogelijkheid om u te identificeren maar worden gebruikt om informatie te verzamelen over de door u bezochte pagina’s, de datum en tijd van uw bezoek, etc.

Algemene Cookie Instellingen

U kan de instellingen in uw browser gebruiken om cookies te beheren welke ingesteld zijn op uw computer of mobiele apparaat.

Internet Explorer™

Chrome™

Firefox™

Opera™

Safari™

U kan cookies uitschakelen in uw web browser. Echter, dit zal alle cookies uitschakelen die uw browser gebruikt, inclusief die van andere websites wat kan leiden tot verlies of wijzigingen van informatie of instellingen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben voor uw gebruikservaring op de Site of kan ervoor zorgen dat het navigeren op de Site wordt bemoeilijkt.

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

De Site is eigendom van en wordt beheerd door HYTT Hygienic Transport systems & Technologies, een corporatie gevestigd aan de Ambachtstraat 7c in Borne, Nederland. Door het bezoeken en/of het gebruik van de Site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en geeft u aan te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regulaties, inclusief en zonder limitaties Nederlandse export en re-export wetten en regulaties. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DOWNLOAD HIER NIETS VAN.

TOEGANG EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Toegang tot de Site is gelimiteerd tot het bezoeken van de gelinkte webpagina’s voor exclusief legitieme zakelijke doeleinden om informatie te verkrijgen over HYTT Hygienic Transport systems & Technologies. Elke toegang tot of poging tot toegang tot andere delen van het computersysteem van het bedrijf of informatie over het systeem voor ieder doeleind is strikt verboden.

COPYRIGHT NOTICE: GEBRUIK BEPERKINGEN

De informatie weergegeven op de Site, samen met elke documenten, data files of andere materialen beschikbaar om te bekijken of te downloaden (inclusief, bijvoorbeeld, persberichten, productomschrijvingen, handboeken of tips en FAQ’s) is het auteursrechtelijk beschermd werk van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies en/of haar leveranciers en is beschermd onder Amerikaans en wereldwijd auteursrecht en verdragsbepalingen. HYTT Hygienic Transport systems & Technologies verleent u toestemming informatie of materiaal te kopiëren zolang elke kopie (i) exclusief voor informatief gebruik of toegestaan commercieel gebruik is ter ondersteuning van HYTT’s product of zakelijk aandeel en niet is aangepast of herzien op welke manier dan ook, (ii) duidelijk alle auteursrechten en andere eigendommen weergeeft in dezelfde vorm en op dezelfde manier als het origineel en (iii) een uitspraak bevat dat de materialen exclusief gebruikt worden met toestemming van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies. Ook is het niet toegestaan, zonder HYTT’s toestemming, materiaal op de Site te “framen” of “spiegelen” op een andere server. Tenzij zoals nadrukkelijk toegekend in deze sectie (of aan u specifiek geschreven), verlenen HYTT Hygienic Transport systems & Technologies en haar leveranciers geen enkele toestemming of recht aan u onder ieder patent, auteursrechten, handelsmerken of geheime handelsinformatie.

VERSTREKKING VAN INFORMATIE

Alle feedback of andere informatie verzameld van gebruikers of klanten van de Site of suggesties zullen niet-vertrouwelijk worden geacht en HYTT Hygienic Transport systems & Technologies heeft geen verplichtingen in welke vorm dan ook met betrekking tot dergelijke informatie en is vrij om deze informatie te reproduceren, gebruiken, openbaren en verspreiden naar derden zonder beperkingen. Daarnaast is HYTT Hygienic Transport systems & Technologies vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken die in deze informatie verwerkt zijn te gebruiken voor alle doeleinden inclusief en onbeperkt voor het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin deze informatie is verwerkt.

VERTROUWELIJKHEID

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies kan bepaalde delen van de Site aanwijzen voor het exclusieve gebruik van bepaalde partijen waarmee HYTT zaken doet (bijvoorbeeld distributeurs, dealers of aannemers). Deze delen van de Site waartoe u toegang verkrijgt door middel van een wachtwoord of andere veiligheidsmaatregelen bevatten eigendoms- en vertrouwelijke informatie over HYTT en haar leveranciers, waaronder product specificaties, bouwkundige documenten, handleidingen en andere technische en marketing informatie (“Vertrouwelijke Informatie”). Door het bezoeken van deze Vertrouwelijke Informatie gaat u ermee akkoord om deze informatie geheim te houden en de informatie uitsluitend te gebruiken voor de doelen bedoeld door de Site. Ook gaat u ermee akkoord om voorzichtig om te gaan met de Vertrouwelijke Informatie en binnen uw bedrijf de informatie alleen te verstrekken aan werknemers die hier “kennis van moeten hebben” en geïnstrueerd en akkoord zijn deze informatie niet vrij te geven of gebruiken voor enig doeleind welke niet is toegestaan in deze overeenkomst. Het is niet toegestaan de Vertrouwelijke Informatie die u verkrijgt te veranderen, decompileren, demonteren, aanpassen of reverse-engineer.

HANDELSMERKEN EN SERVICEMERKEN

Alle product- of servicenamen gebruikt op de Site zijn handelsmerken van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies tenzij anders aangegeven. HYTT’s handelsmerken mogen alleen gebruikt worden door derde partijen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van HYTT en met de juiste erkenning.

VERKLARINGEN VAN DERDEN OP DE SITE

Gebruikers of derden mogen verklaringen of informatie in bepaalde delen van de Site plaatsen van tijd tot tijd. HYTT Hygienic Transport systems & Technologies kan, maar is niet verplicht, deze verklaringen of informatie te monitoren of beoordelen. HYTT doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, wettigheid, eigendom of andere aspecten van dergelijke verklaringen of informatie. HYTT verwerpt nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen van derden op basis van de burgerlijke en strafrechtelijke wetten gerelateerd aan laster, inbreuk op intellectueel eigendom, privacy, obsceniteit of andere delen van de wet.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar websites welke worden onderhouden door andere bedrijven, individuen of agentschappen voor het gemak van gebruikers. Deze websites zijn niet in het beheer van HYTT en HYTT is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van informatie op dergelijke sites. HYTT controleert of beoordeelt de inhoud van dergelijke sites van derden niet en adviseert u hierbij dat je toegang houdt tot LINKS NAAR HYTT’S WEBSITES.

Ieder partij die een link wil plaatsen naar de Site op een andere website moet HYTT hier voorafgaand over informeren.

GARANTIEDISCLAIMER

DE SITE IS VOORZIEN DOOR HYTT HYGIENIC TRANSPORT SYSTEMS & TECHNOLOGIES OP EEN “ALS” BASIS. HYTT VERLEENT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OP WELKE WIJZE DAN OOK, UITGEDRUKT OF GEIMPLICEERD, OP BASIS VAN DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN EN/OF PRODUCTEN INBEGREPEN OP DE SITE. VOOR DE VOLLE OMVANG VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET VERWERPT HYTT ALLE GARANTIES, UITGEDRUKT OF GEIMPLICEERD, INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT NAAR IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN, TITEL EN/OF INBREUK.

DAARNAAST RECHTVAARDIGT HYTT NIET DE NAUWKEURIGHEID OF COMPLEETHEID VAN DE MATERIALEN OF SERVICES OP DE SITE. HYTT KAN AANPASSINGEN MAKEN OP MATERIALEN OP DE SITE OF OP PRODUCTEN EN PRIJZEN DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN OP IEDER MOMENT ZONDER AANKONDIGING. DE MATERIALEN EN SERVICES OP DIT MOMENT KUNNEN ZIJN VEROUDERD EN HYTT DOET GEEN TOEZEGGINGEN OM DEZE TE UPDATEN. INFORMATIE DIE GEPUBLICEERD IS OP DEZE SITE KAN VERWIJZEN NAAR PRODUCTEN, PROGRAMMA’S OF SERVICES WELKE NIET BESCHIKBAAR ZIJN IN UW LAND. RAADPLEEG DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HYTT IN UW GEBIED MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, PROGRAMMA’S EN SERVICES DIE BESCHIKBAAR VOOR U KUNNEN ZIJN. DE TOEGEPASTE WET KAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING KAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HYTT HYGIENIC TRANSPORT SYSTEMS & TECHNOLOGIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OP WELKE WIJZE DAN OOK DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN CONSEQUENTIELE SCHADE, ONGEACHT OF HYTT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE.

TOEGEPASTE WET

De Site is afkomstig uit en wordt onderhouden in Nederland en HYTT maakt geen verklaring met betrekking tot de wettigheid van toegang of gebruik van de Site of de materialen van andere landen. Toegang in landen waar de materialen illegaal zijn is verboden. Gebruikers die de Site bezoeken buiten Nederland doen dit op hun eigen risico en zijn verantwoordelijk voor nakoming van de toegepaste Nederlandse export en lokale wetten. Deze voorwaarden zullen geregeerd zijn door en geconstrueerd zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving zonder effect op ieder principe van conflicten van wetten.

HERZIENINGEN

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies kan inhoud van de Site herzien of terugtrekken, in zijn geheel of in delen, op ieder moment zonder kennisgeving. HYTT kan de gebruiksvoorwaarden aanpassen of wijzigen op ieder moment door het updaten van deze plaatsing. Bepaalde voorzieningen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door nadrukkelijk aangeduide wettelijke kennisgevingen of voorwaarden gevestigd op bepaalde pagina’s op de Site.

Heeft u vragen?